För att förebygga, avslöja eller utreda brott har Supergotts butiker bevakningskameror installerade.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Eurocash Food AB, org.nr. 556503-6141, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in?

Våra butiker är utrustade med bevakningskameror med inspelning av bilder, aldrig ljud. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott. Detta i syfte att öka tryggheten för våra kunder och medarbetare och för att skydda våra tillgångar.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen av att förebygga, förhindra eller utreda brott. Det innebär att vi anser att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen. I vår bedömning har vi beaktat hur våra kameror är uppsatta, att det är allmänt och vanligt förekommande med kamerabevakning av butiker på motsvarande vis samt att kamerabevakningen följer de regler som stipuleras i kamerabevakningslagen 2018:1200.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Inspelat material sparas som regel i maximalt två månader. Om inspelat material har betydelse för en brottsutredning raderas materialet när utredningen är avslutad och inte längre är nödvändigt att spara ur bevishänseende.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan komma att dela inspelat material med polis vid utredning av brott.

I de fall vi överför dina personuppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av personuppgiftsbiträde har vi nödvändiga avtal på plats.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om förutsättningarna för den lokala kameraanläggningen och begära en kopia av samtliga personuppgifter vi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Fullständig information om dina rättigheter finns i Eurocashs integritetspolicy.